Blog

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) yayımlanması ile birlikte kişisel veri ve verinin güvenliği ile mahremiyetinin sağlanması kültürü oluşmaya başlamıştır. Türkiye’de yerleşik olan veya Türkiye dışında
Ekonomi Hukuku   , , , , ,
Anonim Şirketlerin nitelikleri gereğince çoğu zaman şirket pay sahipleri ile yöneticiler aynı kişiler olmayabilir. Özellikle kimi pay sahipleri daha küçük paya sahip olarak şirket işlemlerinde
Ekonomi Hukuku   , , , , , ,

Ekim 26, 2018

Konkordato Bir Çıkış Yolu Mu?

Av. Ela Aşık Comments are off
Ekonomide yaşanan daralma ve buna bağlı nakit akışındaki dengesizlikler nedeniyle maddi darboğaza girenlere bir çıkış yolu olarak konkordato sunulmaktadır. Konkordato süreci nedir, süreç nasıl işler? Kimler
Ekonomi Hukuku   , , , ,
Önceden sadece devlet memurlara tanınan engelli çocuğu olan ebeveynlere izin hakkı 2015 yılında 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenerek artık is kanunu kapsamında çalışan işçilere de tanınmıştır. Ancak bu izin
İş Hukuku   , , , ,
Anayasa’nın 20. Maddesi ile, “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme,
Ekonomi Hukuku   , , , ,

Eylül 24, 2018

İmar Barışı

Av. Dilruba Uslu Comments are off
Kamuoyunda imar barışı olarak bilinen yasal düzenleme ile herhangi bir şekilde imar yasasına aykırı olan yapıların belli şartlar dahilinde imar durumuna uygun hale getirilmesi imkanı
İdare Hukuku   , , ,
Cumhurbaşkanlığı’nın 12 Eylül 2018 tarihli 85 Sayılı Kararı ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılarak; “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller
Ekonomi Hukuku   , , ,
İşveren tarafından çalışan işçilere ücret zammı yapılması zorunluluğu uygulamada birçok soruna yol açmaktadır. İş Kanunu veya çalışma mevzuatında işçilere zam yapılma zorunluluğuna dair herhangi bir
İş Hukuku   , , , ,

Ağustos 13, 2018

Enjeksiyon Hafife Alınmamalıdır

Av. Arda Aşık Comments are off
Sağlık çalışanları tarafından enjeksiyon uygulamaları hafife alınıp uygulamada sıkça tıbbi standartlara riayet edilmez. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimleri tarafından aydınlatılmış onam alınmamakta, ikinci
Sağlık Hukuku   , , , , ,
1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bzı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un
Ekonomi Hukuku   , , , , ,
İşçilik Ücreti İş Kanunu uyarınca işçilik ücreti bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Ücretin en geç ayda
İş Hukuku   , , , , , , , , , ,

Ocak 22, 2018

Fazla Mesai Süreleri

Av. Arda AŞIK Comments are off
Dinlenmenin çalışanın anayasal hakkı olması nedeni ile işçinin iş sözleşmesi kapsamında çalışma süreleri yasa ile sınırlandırılmıştır. İş Kanunu uyarınca işçinin çalışma süresi günlük 11 ve
İş Hukuku   , , , , ,
Mevzuatla işverene haftanın yedi günü faaliyetini sürdürme olanağının verilmesi, orada çalışan işçilerin de yedi gün tatil yapmaksızın devamlı şekilde çalıştırılabilecekleri sonucunu doğurmaz.  İşçilerin 7 günlük
İş Hukuku   , , , , ,
Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ ile kurulan Elektronbik Ticaret Bilgi Sistemi hakkında bilgilendirme rehberimiz aşağıda sunulmuştur, ETBİS rehberi
Ekonomi Hukuku   , , , , , ,

Temmuz 22, 2017

İnternet Ortamında Haksız Rekabet

Av. Arda AŞIK Comments are off
Haksız rekabet çeşitli yasalar ile düzenlenmiş olmakla birlikte genel anlamda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenmiştir. TTK uyarınca
Ekonomi Hukuku   , , , , , , ,
Teknolojinin ilerlemesi ve bilişim sektörünün büyümesinin doğal sonucu olarak bilgisayar programı ürünlerinin hukuken düzenlenmesi bir ihtiyaç olarak doğmuştur. Ulusal ve uluslararası hukukta bilgisayar programlarının fikir
Ekonomi Hukuku   , , , , , , , ,
Ticaret dünyasında şirketlerin küçük sermayederlerinin hukuki durumu çoğu zaman büyük sorunlara yol açmaktadır. Küçük ortağın şirkete koymuş olduğu sermayeye karşın büyük ölçüde şirketten dışlandığı ya
Ekonomi Hukuku   , , , , , , , ,
Aile hekimleri tutmuş oldukları defin ruhsatı düzenleme (ÖBS) ve adli tabiplik nöbet görevleri karşılığında ücret ödemesine hak kazanmaktadır. Aile hekimliği uygulamasına geçilmesi ile birlikte uygulamada
İdare Hukuku   , , , , , , , , ,

Nisan 25, 2017

Bursa İş Hukuku

Av. Arda AŞIK Comments are off
Bursa’da yaşayan insanların hukuk konusunda yaşadıkları sorunlara çözmek ve kendilerinin lehine sonuçlandırmak için danışmanlık hizmeti de dahil olmak üzere hizmet veren farklı isim ve statülerde
İş Hukuku

Nisan 25, 2017

Bursa Sağlık Hukuku

Av. Arda AŞIK Comments are off
Bursa sağlık hukuku, insanın yaşam alanları içinde yer alan sağlık hakkı, insan haklarının evrensel beyannamesin de de belirtildiği gibi, bütün vatandaşlar sağlık hakkından ve sağlık
Sağlık Hukuku

Nisan 25, 2017

Bursa Hukuk Danışmanlığı

Av. Arda AŞIK Comments are off
Biz, bursa hukuk danışmanlığı olarak kurumlar ve kişiler ile alakalı hukuki konularda hizmet veren, davaları ve icra takiplerini yapıyoruz. Bu konuda alanında uzman müşavirlerimiz bulunuyor.
İş Hukuku

Nisan 25, 2017

Bursa Avukatlık Hizmetleri

Av. Arda AŞIK Comments are off
Bursa avukatlık hizmetleri büromuz; fiziki görüşme sınırlarının dışında kalan hukuk danışmanlığı gereksiniminde, online erişme hususunu başarıyla hayata geçirmiştir. Sosyal yaşama dair hasıl olan hukuki sorunların
İş Hukuku
Türk yasalarında bozma sözleşmesi (ikale) düzenlenmiş değildir. Ancak Türk Borçlar Hukukunda öngörülen sözleşme özgürlüğünün bir sonucu olarak daha önce kabul edilen bir hukuki ilişkinin, sözleşmenin
İş Hukuku   , , , , , , , ,

Nisan 24, 2017

Tasarım Hakkı ve Kapsamı

Av. Arda AŞIK Comments are off
Son kullanıcıya arz edilen birçok ürünün markasal değerinin yanı sıra tasarımı da ürüne katma değer kazandıran en önemli etkendir. Bu itibarla fikri mülkiyet olarak 6769
Ekonomi Hukuku   , , , , , , , , ,

Nisan 18, 2017

İtalya’da Yatırım Yolları

Av. Arda AŞIK Comments are off
a. Şirket Kurmak İtalyan Hukuku uyarınca İtalya dışında ikamet eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından mevcut kurulu İtalyan şirketlere sermayedar olmak, bu şirketler ile ortaklık
Ekonomi Hukuku   , , , , , , ,

Nisan 11, 2017

Adi Ortaklıklar – Tasfiye

Av. Arda AŞIK Comments are off
Adi ortaklılarda hissedarlardan birinin ortaklıktan ayrılmak istemesi durumunda, ortaklığın tasfiyesinin istenmesi zorunludur. Aynı şekilde, ortaklardan birinin adi ortaklıktan çıkarılması için de ortaklığın feshinin istemi gerekmektedir.Ancak
Ekonomi Hukuku   , , , , , , , ,
Türk hukukunda adi ortaklıklar, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 620 ve devamı maddeleri ile düzenlenmiştir. Buna göre, adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin
Ekonomi Hukuku   , , , , , , , , ,
Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri yasada eser olarak tanımlanmıştır.
Ekonomi Hukuku
2017 yılı başında yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile fikri sınai haklar hakkında uzun zamandır beklenen yasal düzenleme yapılmış oldu. Yasa uyarınca marka,
Ekonomi Hukuku
Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan Darbe Girişiminin ekonomik etkileri özellikle döviz ile borçlanan kişiler açısından çok daha olumsuz bir hal almıştır. Döviz ile borçlanarak
Ekonomi Hukuku
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108. Maddesi ile, “A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla,
İdare Hukuku
Bugün için birçok kaynakta işverenler tarafından işçilerin iş akitlerinin OHAL süresince sona erdirilmesinde sınırlamaların bulunduğu ve buna uymayanların tespiti halinde hapis cezalarını öngörüldüğü yönünde makalelere
İş Hukuku
İşletmelerin ticari faaliyetleri kapsamında alacaklarının bir kısmı çeşitli nedenlerle tahsil edilebilir olmaktan çıkmaktadır. Bunun en yaygın nedeni borçlunun artık ticari faaliyetine devam etmemesi veya herhangi
Vergi Hukuku
5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu uyarınca aile hekimleri görev ve sorumluluklarını Aile Sağlığı Merkezinde yerine getirirler. Ancak aile hekimleri tüm görevlerini Aile Sağlığı Merkezi içerisinde
İdare Hukuku
Görevi başında bulunan sağlıkçılara yönelik şiddet olayları büyük bir artış göstermektedir. Can güvenliklerinden tedirgin olan sağlıkçıların çalışmaları esnasındaki güvenliğiden kim sorumlu olacaktır? Anayasanın 125. maddesinin
İdare Hukuku
Aile hekimleri ve aile sağlığı elamanları hakkında verilen disiplin cezaları Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 14. maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre; “(1) Ek (2)’de
İdare Hukuku
Hekim ve diş hekimleri kendilerine tedavi amacı ile başvuran hastaların sağlık kayıtlarına kolaylıkla erişebilmektedir. Anayasanın 20. maddesinde, herkesin kendisiyle ilgili kişisel verinin korunmasını isteme hakkına
Sağlık Hukuku
Türkiye almış olduğu yoğun yabancı göçü neticesinde sağlık sisteminde yaşanan en büyük sorun, geçici olarak gelen göçmenlerin sağlık hizmetinden yararlanması haline geldi. Özellikle kendi vatandaşlarına
Sağlık Hukuku
Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları hakkında disiplin işlemleri neticesinde hangi cezaların verileceği, Aile Hekimliği Kanununun 8. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında
İdare Hukuku
04.12.2013 tarihinde yapılan iş bırakma eylemi nedeni ile görev yerinde bulunmayan bir aile hekimi hakkında verilen ihtar puanı cezasının Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2014 /
İdare Hukuku
*Balıkesir SMMM Odası Büyüteç Dergisi Kasım / 2014 sayısında yayımlanmıştır. Vergi ihtilaflarının çözümünde idare, öncelikle barışçıl çözüm yollarını özendirmiştir. Bu anlamda 213 sayılı Vergi Usul
Vergi Hukuku
10.09.2014 tarihinde onaylanan 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile getirilen
İdare Hukuku
Aile hekimlerine görev yaptıkları aile sağlığı merkezlerinin bulunduğu kamu binaları Devlet tarafından kiraya verilebilmektedir. İdare tarafından da görevlendirme ile yapılmayan kira sözleşmeleri bir kısım aile
İdare Hukuku
Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının görevleri gereğince yapmış oldukları eylemlerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil etmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma
İdare Hukuku
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile, İş Hukukunda ve İş Hayatında çok büyük bir sorun haline gelen ve uygulamada Yargıtay içtihatları doğrultusunda süre gelen işçi
İş Hukuku
Aile Sağlığı Merkezlerinin kamu kurumu niteliğinde oldukları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 31.01.2014 tarih ve 8910 sayılı yazısı ile ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda aile sağlığı
İş Hukuku
İdare tarafından yapılacak görevlendirmelerin ilgilisine tebliğ edilerek bildirilmesi esastır. Son günlerde farklı illerde aile hekimleri hakkında düzenlenen nöbet listelerinin Halk Sağlığı Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandığı
İdare Hukuku
İş yaşamında her fazla mesai karşılığında ücret ödenmesi gerekmez. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca çalışma süresi haftalık en fazla 45 saattir. Haftalık çalışma süresi azami
İş Hukuku
Uygulamada çalışanlar ile yapılan sözleşmelerde süre belirtmesi uygulanacak hukuk kuralları bakımından önem arzediyor. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre iş sözleşmeleri süresiz yapılabileceği gibi belli bir
İş Hukuku