Hizmetlerimiz

 

Müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilen sürekli danışmanlık hizmetlerimiz ile koruyucu hukuk danışmanlığı hizmetleri sunulmaktadır. Sürekli danışmanlık hizmetlerimiz ile şirket organizasyonu kapsamında sürekli ve etkili hukuk danışmanlığı sağlanmaktadır.

Ticari, çalışma, şirket yönetimi, yatırım, alacak yönetimi ve fikri mülkiyet haklarının korunması alanlarında hukuki danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. İnsan Kaynakları yapılandırılması, iş sözleşme ve belgelerin oluşturulması, ticari sözleşme şablonlarının hazırlanması, Marka ve Patent ihlallerinin araştırılması ve takibi gibi hizmetler Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır.

Şirket bünyesinde organizasyon yapılanması ile üretim, satış, ürün takibi noktalarında gerekli olan tüm süreçlere bizzat müdahale edilmektedir. Bu doğrultuda şirket organizasyonunun denetimi ile birlikte işlemlerde ihitlaf oluşma riski minimum düzeye indirilmektedir.

Söz konusu çalışma yöntemi ile şirketler organizasyon giderlerini en alt düzeye indirmekte ve gereksiz maliyetlerin önüne geçebilmektedir. Satış düzeni ve disiplinin sağlanması ile de süpriz masrafların önüne geçilebilmektedir.

aşık&aşık Avukatlık Bürosu tarafından ticari hayatın gerektirdiği tüm alanlarda avukatlık hizmeti verilmektedir. Avukatlık hizmetleri ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilmekte ve özellikle tüm sözleşmelerin profesyonel olarak düzenlenmesi, matbu formların oluşturulması, iç işleyişin düzenlenmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi sunulan hizmetlerin başında gelmektedir.
 
Ticari ilişkilerin henüz başında tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi ortaya çıkabilecek olumsuz süreçlerin büyük ölçüde önüne geçilmesinde oldukça önemli olduğundan Avukatlık Büromuz tarafından etkin olarak ticari ilişkilerin düzenlenmesine dair işlemler gerçekleştirilmektedir.
 
Aile şirketlerinin yapılandırılması ve anayasasının düzenlenmesi, organize sanayi hukuku, kurumsallaşma organizasyonları, acentalık, distribütörlük, haksız rekabet, alım ve satım sözleşmeleri, hukuki durum tespit raporlaması (due dilligence), alacakların tespiti, tahsili, icraya konulması, şirketlerin iflas ve tasfiyesi, sigorta ve reasürans, bankacılık ve finans, gümrük, ithalat ve ihracat konuları, taşımacılık, gümrük tarifeleri, ithalat ve ihracatta kıymetlendirme, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi de hizmetlerimize dahildir.
 
Ticari hayatın getirdiği tüm konularda danışmanlık hizmeti sağlanmakla birlikte uyuşmazlıkların ulusal ve uluslararası tahkim yolu ya da dava süreçleri ile sonuçlandırılmasında Avukatlık Büromuz tarafından hizmet verilmektedir.
 
İstanbul İtalyan Ticaret Odası üyeliğimiz ile müvekkillerimize uygun ticari ilişkiler açaısından araştırma hizmetleri de Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır.
Şirketlerin kurumsallaşması ve büyüme hedeflerine bağlı olarak hukuki altyapısının da şekillendirilerek yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ile tüm pay sahiplerinin haklarının korunması önemlidir.
 
Özellikle aile şirketlerinin ikinci jenerasyona aktarılmasında aile anayasasının yazılması şirketin devamlılığı için olmazsa olmaz kurallardandır. Bununla birlikte kurumsallaşmanın hukuki altyapısının kurulması şirketlerin varlıklarını sürdürmesi için zorunludur. aşık&aşık Avukatlık Bürosu tarafından şirketlerin kuruluş aşamalarından itibaren iç düzenlemeleri yerine getirilmektedir.
 
Yerli veya yabancı ortaklıklarda hak ve yükümlülüklerin doğru bir şekilde düzenlenmesi ile yapılan yatırımların güvenliği sağlanmakta ve ileride ortaya çıkabilecek ihtilaflar engellenmektedir.
 
Şirketler ve ticari ortaklıkların sağlanması, kurulması, ortak girişimler ve hissedarlık ilişkilerinin düzenlenmesi, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesi, hukuki durum tespit raporlaması (due dilligence), kurumsal yönetim ve yönetici sorumluluğunun düzenlenmesi ve denetlenmesi, özel denetçilerin, geçici yönetimin ve kayyumun atanmasının sağlanması, azınlık ve imtiyazlı hakların korunması, şirketlerin yapılandırılması verilen hizmetler arasındadır.
 
İstanbul İtalyan Ticaret Odası'nda bulunan üyeliğimiz ile müvekkillerimiz için uygun ortaklık arama hizmetleri de sağlanmaktadır.
Avukatlık Büromuz tarafından İnsan Kaynakları biriminin yapılandırılması başta olmak üzere, devamlı irtibatlı çalışmak sureti ile iş ilişkisinin başlamasından sonlanmasına kadar etkin bir avukatlık hizmeti sağlanmaktadır. Bu anlamda iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin takip edilmesi, iş ilişkilerinin düzenlenmesi, sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözülmesi hizmetleri sağlanmaktadır.
 
Çalışanların hak ve yetkilerinin belirlenmesi ile birlitke şirket içerinde iş düzeninin sağlanması üretim verimliliği ve gider yönetimi açısından önemlidir. Avukatlık Büromuz tarafından sağlanan iş düzeni ile çalışma kurallarının konulması ve disiplin süreçlerinin yasanın aradığı çerçevede sağlanması gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda Yüsek Mahkeme tarafından verilen kararlarda yaşanan gelişmeler gün ve gün takip edilmektedir. 
 
İş sözleşmelerinin, işyeri düzenlemelerinin, iş sağlığı ve güvenliği yönergelerinin düzenlenmesi, işyeri disiplin süreçlerinin oluşturulması ile yasanın vermiş olduğu tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır.
 
Bireysel ve toplu iş sözleşmeleri, çalışanların gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin icra edilmeleri, iş güvencesi ve fesih hususları, iş kazalarından dolayı sorumluluk, kıdem ve ihbar tazminatları, rücu talepleri, çalışanların buluşları ve bunlara ilişkin fikri mülkiyet hakları, iş sözleşmelerinin Yargı kararları ışığında tekrar yapılandırılması, çalışmanın düzenlenmesi hizmetleri Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır.
aşık&aşık Avukatlık Bürosu olarak fikri mülkiyet haklarının tescili aşamalarından itibaren her türlü hukuk desteği eksiksiz olarak sağlanmaktadır. Türk Patent Enstitüsü nezdinde konularında uzman kadrosu ile hizmet sağlanmaktadır.
 
Marka, patent ve tasarımların tescil başvuruları, tescile yapılan itirazlara karşı ihtarların yazılması, yapılan tescil taleplerine itiraz edilmesi gibi Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılması gerekn tüm işlemler uzman kadromuz ile yerine getirilmektedir.
 
Marka, patent, eser gibi tüm fikri mülkiyet hakları yasal güvence altında olup bu hakların korunması, bu haklara yapılan tecavüzlerin önlenmesi Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır. 
 
Bu doğrultuda gerek bireyler gerekse de şirketlerin çalışanları tarafından geliştirilen patent, faydalı model ya da uygulama modellerinin tescili, markaların, internet sitelerinin tescili, eser sahiplerinin haklarının tescili işlemleri Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır. Fikri Mülkiyet haklarının korunması, ihlaller hakkında tespit ve koruma tedbirlerinin alınması, Fikri Mülkiyet haklarına yapılan saldırıların engellenmesi için gerekli işlemler Avukatlık Büromuz tarafından yürütlmektedir.
 
Taklit ve Korsan ile mücadele kapsamında ürünlerin tespiti, toplatılması ve imhası ile birlikte ilgililer hakkında cezai ve hukuki işlemlerin yürütülmesi hizmetleri Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır.
Özellikle hekimlerin haklarının korunması, hasta şikayet ve davalarına karşı hukuki koruma altına alınması, tıbbi malpraktis uygulamalarının tespiti ve hak kayıplarının engellenmesi için tüm hizmetler Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır.
 
Özel hastanelerin işleyiş düzenlerinin kurulması, hasta kabulünden taburcu edilinceye kadar adım adım hukuken tutulması gereken kayıtların düzenlenmesi, takibi ve denetim Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır. 
 
Özel hastanelerin işletilmesi, idaresi ve haklarının temini ve korunması çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan hizmet alım sözleşmelerinin idaresi, itirazların yapılması ve ceza kesintilerinin takibi ve tahsili, özellikle tıbbi malpraktis uygulamalarının yol açtığı zararaların engellenmesi, idare ile olan ilişki ve hakların korunmasının sağlanması, Özel Hastanelerin verdikleri hizmetler nedeni ile ihityaç duymuş oldukları aydınlatılmış onam ve benzeri diğer matbu form ve sözleşmelerin hazırlanması, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimlerinin verilmesi Avukatlık Büromuz tarafından sağlanan hizmetler arasındadır. Yıllardır binlerce hekim ile yapılmış olan çalışmaların deneyimi ile hasta hekim ilişkisinin gerektirdiği tüm konularda erken denetim ve etkin hukuk desteği sağlanmaktadır.
 

Aile Hekimliği Hukuku üzerinde yıllardır süre gelen çalışmalarımız neticesinde müvekkillerimize en deneyimli ve en etkin avukatlık hizmetleri sunulmaktadır. Bu çerçevede aile hekimlerinin idare ile olan sorunlarında, disiplin uygulamaları, ceza hukukundan doğan sorunlarında ve haklarında tesis edilen nöbet listesi, ek görev tesisi, yersiz yapılan idari işlemlerin iptali, çalıştırdıkları işçiler ile olan ilişkileri ve ihtilafları, tıbbi malpraktis uygulamaları için danışmanlık ve dava takip hizmetleri Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır.

Aile Hekimliği Hukukundan kaynaklanan aile hekimi - hasta, aile hekimi - idare ve aile hekimi - aile sağlığı elemanı gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkan sorunlara idare hukuku, tazminat hukuku ve ceza hukuku kapsamında etkin avukatlık hizmeti verilmektedir.

Mükellefler hakkında yapılan işlemler neticesinde tahakkuk eden vergilendirmenin denetimi önemlidir. Bu yönde Avukatlık Büromuz tarafından danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. 
 
Gümrük idaresi tarafından örnekleme yolu ile tahakkuk ettirilen gümrük vergilerinin takibi ve tahsili işlemleri yerine getirilmektedir. 
 
Kamu İhale Sözleşmelerinin imzalanması nedeni ile tahakkuk ettirilerek kesilen damga vergileri hakkında itiraz ve tahsil işlemleri Avukatlık Büromuz tarafından yerine getirilmektedir.
 
Vergi uygulamaları kapsamında yapılan işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi, ihtilafların uyuşmazlık komisyonlarında ve vergi mahkemeleri nezdinde takibi ve çözümü Avukatlık Büromuz tarafından sağlanan hizmetler arasındadır.
Kişilerin, şirketlerin ve toplulukların idare ile olan sorunlarının çözümü noktasında Avukatlık Büromuz etkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır. İdarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan her türlü zarar nedeni ile tespit ve dava açılması Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır. Yasama çalışmalarının yapılması, önerilerin hazırlanması ve sunulması, Sivil Toplum Kuruluşları adına yasa tasarıları hakkında görüş bildirilmesi, Anayasa, uluslar arası sözleşmelere ve üst hukuk normlarına uygunluk denetimi yapılması, yasama komisyonlarında temsil sağlanması ve bu bağlamda görüş, öneri ve yeni düzenleme hazırlanması, gerekçelendirilmesi Avukatlık Büromuz tarafından verilen hizmetler arasındadır.
İdare tarafından kamulaştırılan, el konulan veya Kamu arazisi, Özel Taşınmaz veya Organize Sanayi Bölgesi niteliğinde bulunan taşınmazlar hakkındaki her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde hisseli taşınmazların ayrılması, ortaklıkların giderilmesi hususlarında Avukatlık Büromuz etkin danışmanlık ve Avukatık Hizmetleri sağlamaktadır. Apartman ve Site Yönetimlerinin Kentsel Dönüşüm işlemlerinin başlatılması, sözleşmelerinin yapılması, resmi merci süreçlerinin yürütülmesi ve toplantıların düzenlenmesi Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır.
 
Ortaklık kapsamında kalan taşınmazların en uygun ve değerli şekilde tarafların üstün çıkarları doğrultusunda değerlendirilmesi sağlanmakta böylece tüm taraflar açısından kazanç sağlanabilmektedir.
 
Yerli ve yabancı müvekkillerimizin taşınmazlarının değerlendirilmesi, ipotel veya ayni hak tahsis edilmesi, alım ve satım işlemlerinin yapılması hizmetleri de yerine getirilmektedir.
 
Taşınmazların tapu işlemleri ile birlikte inşaat hukuku uyarınca gerekli tüm hukuki hizmetleri Avukatlık Büromuz tarafından sağlanmaktadır.
Hayatımızın en temel düzenlemelerinden olan Aile Hukuk ve Miras Hukuku alanlarında aşık&aşık Avukatlık Bürosu tarafından profesyonel danışmanlık ve uyuşmazlık yönetimi hizmetleri sunulmaktadır. 
 
Miras nedeni ile kaynaklanan veya Aile birliği içerisinde olan her türlü uyuşmazlığın gerek anlaşmalı ve gerek dava yolu ile çözülmesinde Avukatlık Büromuz tarafından her türlü hukuki danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri sağlanmaktadır. Boşanma aşamalarında talep ve gereklilik uyarınca deneyimli profesyonellerden psikolojik destek sağlanmakta, olumsuz süreçlerin manevi yönden daha fazla zarar göstermesi engellenmektedir.
Hukuki bir varlık olan şirket ve ortaklıkların ömürlerini tamamlamaları ile hukuki olarak da varlıklarına son verilmesi kanuni bir zorunluluktur. Bununla birlikte şirket ve ortaklıkların tasfiye sürecine girmesi ile ortakların hem hukuki hem de kamu borçları nedeni lie sorumlulukları ortadan kaldırılmaktadır.
 
Her türli ticari varlığın ortakları açısından olumsuz sonuçlara yol açmasının önüne geçilebilmesi için varlıklarının sona erdirilmesi zorunludur. 
 
Borçluların haklarının temini ve korunması, borca batan sermaye şirketlerinin iflas süreci ile tasfiye ve sona erdirilmesi işlemleri, borçların yapılandırılması, iflasın ertelenmesi, konkordato ile sermaye şirketlerinin finansal yapılandırılması sağlanmak sureti ile ticaret hayatına tekrar kazandırılmasında Avukatlık Büromuz her türlü hukuki denetim, danışmanlık ve davaların yürütülmesinde Avukatlık Hizmetlerini sağlamaktadır.
Yerli ve yabancı sözleşmelerin tanzimi ile sözleşme konusu hakkında risk analizi yapılarak muhtemel noksanlıkların giderilmesi işlemleri Büromuz tarafından yerine getirilmektedir. Bununla birlikte her türlü sözleşmenin ulusal ve uluslararası denetimi sağlanmaktadır.
aşık&aşık Avukatlık Bürosu tarafından mali suçlar yönünden hizmet verilmektedir. 
 
Şirket içi yolsuzluk, dolandırıcılık, vergi suçları, sahtecilik ve mali kazanç sağlayan tüm suç tipleri hakkında gerek soruşturma gerekse de dava aşamalarında danışmanlık ve uyuşmazlık yönetimi hizmetleri sağlanmaktadır.
 
Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Disiplin Hukuku çerçevesinde hekimlerin, tüzel kişi temsilcilerinin, borçluların ve de diğer müvekkillerin ekonomik ve mali suç niteliğinde bulunan her türlü soruşturma ve dava aşamalarının takibi Avukatlık Büromuz tarafından etkin olarak yapılmaktadır.